Skip to content

Ochrana osobných údajov a pravidlá používania cookies.

Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 a čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) v súlade s §19 a §20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

 

Prevádzkovateľ

 

Obchodné meno:

Dušan Poperník – ENERGOSPOL

Miesto podnikania:

Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník

IČO:

33 104 921

Kontaktný e-mail:

info@energospolsk.sk

zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Svidník, číslo živnostenského registra: 712-1534

 

Dotknutá osoba a osobné údaje

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Aké údaje o Vás spracúvame?

Prevádzkovateľ spracúva identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, e-mail, tel. kontakt, adresa – mesto, PSČ, ulica). Rozsah osobných údajov, ktoré budeme o Vás spracúvať, záleží aj od skutočnosti, v akom rozsahu sa rozhodnete využiť služby prevádzkovateľa. Ďalšie osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete v komunikácii, nebudú spracúvané. Z osobitnej kategórie osobných údajov prevádzkovateľ nespracúva žiadne osobné údaje.

Identifikačné a kontaktné údaje sú pre prevádzkovateľa nevyhnutné preto, aby bolo možné zabezpečiť uzatvorenie a plnenie zmlúv na poskytovanie jednotlivých služieb (obchodná činnosť prevádzkovateľa, zasielanie aktuálnych informácií, kontaktovanie klientov telefonickou alebo e-mailovou formou). Tieto údaje sa taktiež využívajú pri poskytovaní odborného poradenstva. Vami poskytované osobné údaje sú určené na spracúvanie za účelom predzmluvnej komunikácie.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe niekoľkých právnych základov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel – § 13 ods. 1 písm. a) zákona; článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby – § 13 ods. 1 písm. b) zákona; článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – § 13 ods. 1 písm. f) zákona; článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

Poskytované osobné údaje musia byť pravdivé, aktuálne a ich zmenu nám prosím oznámte.

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov sa udeľuje podľa nariadenia GDPR. Na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj Zákon v rozsahu určenom týmto predpisom.

Osobné údaje sa musia poskytnúť, pretože bez nich nie je možné komunikovať a informovať Vás. Vaše osobné údaje budeme využívať na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú spracúvať.

Vaše osobné údaje budú uchovávané do ukončenia zmluvy, resp. do vysporiadania zmluvného vzťahu (splatenia záväzku), ak právne prepisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú lehotu ich uchovávania, najviac však 10 rokov od ukončenia zmluvy.

Ak je udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, udeľujete ho na dobu 1 rok (zasielanie noviniek, dotazy a otázky adresované prostredníctvom kontaktného formulára, ktoré nemajú znaky predzmluvnej komunikácie, uchádzači o zamestnanie a pod.).

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov je priamy marketing.

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamerového systému so záznamom sa opiera taktiež o oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je ochrana majetku (hnuteľného a nehnuteľného, pričom účel spracúvania pôsobí rovnako na znižovanie kriminality). Doba uchovávania záznamu je 13 dní odo dňa jeho vyhotovenia. Záznam sa likviduje automaticky, po uplynutí doby spracúvania.

Spracúvame len bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Osobné údaje dotknutej osoby bude na základe pokynov prevádzkovateľa, v postavení sprostredkovateľa, na účely stanovené prevádzkovateľom, spracúvať externá spoločnosť, ktorou je poskytovateľ účtovníckych služieb, poskytovatelia právnych a audítorských služieb, poskytovateľ marketingových služieb, poskytovateľ kuriérskych služieb, poskytovateľ IT služieb (ďalej len „Sprostredkovateľ“), a to pri zabezpečení ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade s poskytnutými informáciami.

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia Európskej únie, resp. prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutoční.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Podľa Nariadenia GDPR máte právo:

 • Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a likvidovať bezodkladne, ak to okolnosti dovolia.

Poskytnutím osobných údajov a Vami vykonaným dožiadaním o informácie ohľadom ponúkaných služieb prostredníctvom kontaktovania prevádzkovateľa cez e-mail, udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa týchto podmienok, len ak to prehlásite. Vyjadrenie súhlasu dotknutej osoby sa použije len v prípade, ak sa nejedná o predzmluvnú komunikáciu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ak sa rozhodnete kontaktovať prevádzkovateľa priamo z Vašej e-mailovej schránky, odporúčame pripojiť do správy pre prevádzkovateľa nasledovný písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a poskytovaním mojich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail, tel. kontakt), a to podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), prevádzkovateľovi – Dušan Poperník – ENERGOSPOL, IČO: 33 104 921, s miestom podnikania: Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník, pre účely poskytovania informácií o konkrétnej ponuke, resp. pri poskytovaní odborného poradenstva, ktoré nenapĺňa znaky predzmluvnej komunikácie. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 1 rok odo dňa je ho udelenia.

 Súhlas so zasielaním marketingových ponúk

Prihlásením sa k odberu newsletterov vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním marketingových ponúk prevádzkovateľa: Dušan Poperník – ENERGOSPOL, IČO: 33 104 921, s miestom podnikania: Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník (ďalej len „prevádzkovateľ“). Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Čas platnosti súhlasu uplynie po roku odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru. Osobné údaje budú poskytované príjemcom, ktorými sa rozumejú kuriérske spoločnosti, ako aj Slovenská obchodná inšpekcia, daňový úrad a iné subjekty osobitných predpisov. Osobné údaje budú poskytované aj sprostredkovateľom so založeným zmluvným vzťahom u prevádzkovateľa. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
V záujme prispôsobovania marketingových ponúk vašim individuálnym potrebám môže prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk môže prevádzkovateľ využívať súbory cookies a nástroj google analytics.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie každej oprávnenej žiadosti dotknutej osoby v rozsahu, v akom to bude technicky možné.

Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať rovnakým spôsobom, akým bol udelený.

Pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase dotknutej osoby, má táto osoba právo po riadnej identifikácií, kedykoľvek tento súhlas odvolať na kontaktný e-mail prevádzkovateľa : info@energospolsk.sk

Okrem uvedeného, má dotknutá osoba právo kedykoľvek nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodnutie preskúma jeho oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia je prevádzkovateľ povinný informovať dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba je v tejto súvislosti oprávnená oboznámiť sa aj s postupom spracúvania a vyhodnocovania.

Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Je nevyhnutné poznamenať, že právo na ochranu osobných údajov nie je absolútne právo; musí sa posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v spoločnosti a musí byť vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so zásadou proporcionality. Nariadenie GDPR rešpektuje všetky základné práva a dodržiava uznané slobody a zásady tak, ako sú zakotvené v zmluvách, najmä rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie, ochranu osobných údajov, slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania, slobodu prejavu a právo na informácie, slobodu podnikania, právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, a kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť.

V prípade uplatnenia Vašich práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu prevádzkovateľa.

 Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonných povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

 Prevádzkovateľ si týmto splnil informačnú povinnosť v zmysle § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany jej osobných údajov.

 Zásady spracúvania osobných údajov

V zásadách a pravidlách ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov („dotknuté osoby“) sa bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo bydlisko rešpektujú základné práva a slobody, najmä právo na ochranu osobných údajov.

Nariadením GDPR sa má prispieť k dobudovaniu priestoru slobody, bezpečnosti, spravodlivosti, k hospodárskemu a sociálnemu pokroku, k posilneniu a zbližovaniu ekonomík v rámci vnútorného trhu a prospechu fyzických osôb.

 Zásada zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sa v praxi spolieha najmä na právne základy vyplývajúce z osobitných právnych predpisov, plnenia zmluvy a ochrany oprávnených záujmov, kedy súhlas so spracúvaním osobných údajov nie je potrebný. V niektorých prípadoch sa na dosiahnutie sledovaného účelu spracúvania osobných údajov spolieha na viacero právnych základov súčasne. Prevádzkovateľ sa spolieha najmä na právny základ „plnenia zmluvy“, ktorý je upravený v článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR nasledovne: „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.“ Pre použitie tohto právneho základu nie je rozhodujúce akú podobu, formu alebo charakter má zmluva s dotknutou osobou a zároveň tento právny základ dovoľuje spracúvať osobné údaje v rámci tzv. predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou. Pre použitie tohto právneho základu však je rozhodujúce, aký je rozsah zmluvných záväzkov prevádzkovateľa a práv klienta ako druhej zmluvnej strany, nakoľko všetko spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy (a teda výkon práv a povinnosti ktorejkoľvek zmluvnej strany) je možné vykonávať na tomto právnom základe. Od daného spracúvania je však potrebné striktne odlišovať povinnosti, ktoré prevádzkovateľovi vyplávajú z osobitných predpisov.

V niektorých prípadoch môže plnenie zmluvných vzťahov zároveň podliehať regulácií podľa osobitných predpisov. V situácii, kedy spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy a zároveň je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti je prevádzkovateľ oprávnený spoľahnúť sa na ktorýkoľvek z týchto právnych základov a prispôsobiť tomu plnenie ďalších povinností podľa GDPR.

Zásada obmedzenia účelu – osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom. Je nutné prihliadať pri takomto spracúvaní osobných údajov na primerané záruky prevádzkovateľa a sprostredkovateľa pre práva dotknutej osoby. Tieto záruky obsahujú zavedenie primeraných a účinných technických a organizačných opatrení najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a pseudonymizácie.

Zásada minimalizácie osobných údajov – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. Za porušenie tejto zásady sa považuje spracúvanie osobných údajov v excesívnom rozsahu, ktoré znamená spracúvanie takých osobných údajov, ktoré nie sú potrebné na dosiahnutie účelov spracúvania. Prevádzkovateľ všetky spracúvané osobné údaje potrebuje na dosiahnutie sledovaných účelov spracúvania.

Zásada správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. Prevádzkovateľ sa v dobrej viere spolieha na to, že osobné údaje poskytnuté klientmi sú pravdivé, aktuálne, úplné a správne, a to až do momentu oznámenia zmeny zo strany klienta. Za moment zistenia nesprávnosti osobných údajov sa považuje až moment úspešného overenia tejto informácie. V opačnom prípade by prevádzkovateľ bol povinný bezodkladne vymazať aj správne osobné údaje pri podozrení o ich nesprávnosti.

Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Vzhľadom na to, že osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané súčasne na viacero účelov, nie je porušením tejto zásady, ak skončí jeden z účelov spracúvania a prevádzkovateľ nepristúpi k vymazaniu osobných údajov, ak tieto údaje naďalej potrebuje na iné prebiehajúce účely spracúvania. Tieto ďalšie účely môžu byť vymedzené od momentu získania osobných údajov spoločne alebo neskôr počas spracúvania v súlade so zásadou obmedzenia účelu, ktorá dovoľuje spracúvanie na ďalšie účely prostredníctvom testu zlučiteľnosti nového účelu s pôvodnými účelmi.

Zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať. Nariadenie GDPR neupravuje spôsob preukazovania súladu so základnými zásadami spracúvania, ktorý je ponechaný na uvážení prevádzkovateľa. Táto zásada však smeruje výlučne voči úlohám a právomociam Úradu na ochranu osobných údajov a neznamená, že by bol prevádzkovateľ povinný preukazovať súlad so základnými zásadami komukoľvek inému.

V súlade so zásadou zodpovednosti prevádzkovateľ preukazuje splnenie základných zásad spracúvania osobných údajov:

 zavedením primeraných opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov zohľadňujúc pritom prvky štandardnej a špecifickej ochrany osobných údajov podľa článku 25 nariadenia GDPR;

 • uzatvorením zmlúv so sprostredkovateľmi podľa článkov 26 alebo 28 nariadenia GDPR;
 • vedením záznamov o spracovateľských činnostiach podľa článku 30 nariadenia GDPR;
 • spolupracovaním s Úradom na ochranu osobných údajov pri výkone jeho úloh a právomocí podľa článku 31 nariadenia GDPR;
 • prijatím primeraných bezpečnostných opatrení podľa článku 32 nariadenia GDPR;
 • vzdelávaním zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov;
 • dodržiavaním pravidiel a primeraných záruk pri cezhraničných prenosoch osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

 

Ochrana osobných údajov - kontakný formulár

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno:  Dušan Poperník – ENERGOSPOL

Sídlo: Gen.Svobodu 682/5, 08901 Svidník

IČO:  33 104 921

Telefónne číslo:  +421 917 173 788

E-mail:  surina@energospolsk.sk

Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)

Kategória príjemcov

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii nie je.

Príjemca v členskom štáte(EÚ a EHP).

Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov.

Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie nie je.

Doba uchovávania osobných údajov

Po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu (cca 15 dní).

Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,
 • právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
 • právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
 • právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
 • právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Poučenie o práve odvolať súhlas

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom  mailu na surina@energospolsk.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš E-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné  kontaktovať, iné následky nie sú.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Ochrana osobných údajov - uchádzači o zamestnanie

Informačná povinnosť GDPR pre zasielanie žiadostí o zamestnanie

Zaslanie životopisov a žiadostí o zamestnanie
Žiadame uchádzačov o zamestnanie, aby životopisy a žiadosti o zamestnanie, zasielané elektronickou poštou, zašifrovali (zaheslovali) a heslo posielali na mobilné telefónne číslo 0917 173 788. V opačnom prípade nebudeme e-maily, ktoré obsahujú uvedené dokumenty otvárať.

Právo na informácie
a) Na základe žiadosti uchádzača vystaví spoločnosť, potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Spoločnosť tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov uchádzača. Pokiaľ uchádzač požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

b) Uchádzač má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Spoločnosť eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Spoločnosť vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho uchádzač požiada. Uchádzač má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, za predpokladu, že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • uchádzač odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, uchádzač namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ak osobné údaje sa spracúvali nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • uchádzač vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť uchádzača je dôvodná.

c. Uchádzač má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 • napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho zamestnávateľovi správnosť osobných údajov;
 • ak spracúvanie je protizákonné a uchádzač žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 • spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich uchádzač na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • uchádzač namietal voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku uchádzača, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi uchádzača,
 • pokiaľ uchádzač žiada o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, spoločnosťnebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu uchádzača.

d. Uchádzač bude spoločnosťou informovaný, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené. Uchádzač má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Uchádzač svoj súhlas odvolá kontaktovaním osoby poverenej pre ochranu osobných údajov, ktorým je: (meno, priezvisko, pracovná pozícia) so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

Zásady používania súborov cookies

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na tejto stránke.

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 23.11.2023

Zásady používania súborov cookies

Cookie, resp. správne HTTP cookie, možno charakterizovať ako textový súbor, ktorý je uložený na koncovom zariadení (napr. osobnom počítači alebo mobilnom zariadení) používateľa a ktorý bol na tomto koncovom zariadení vytvorený internetovým prehliadačom na základe požiadavky internetovej stránky, ktorú si používateľ prostredníctvom tohto prehliadača prehliadal. Cookie umožňuje uvedenej internetovej stránke uchovávať na koncovom zariadení používateľa zvolený ľubovoľný obsah v textovej podobe. Základná špecifikácia štandardu HTTP cookie je obsiahnutá v technickom dokumente RFC 6265 (https://tools.ietf.org/html/rfc6265).

Cookies sú teda malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie internetovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti internetovej stránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie.

Naša internetová stránka používa súbory cookies najmä na účely:

 • zabezpečenia jej fungovania,
 • zlepšovania štruktúry internetovej stránky,
 • základného merania návštevnosti.

Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho prehliadača. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť jej funkcionalitu. Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. Jedná sa o nastavenie internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie cookies (t.j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie  cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie cookies priamo povoľovať).

Prevádzkovateľ internetovej stránky nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Váš súhlas s použitím súborov cookies nie je potrebný pre technické uloženie údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, resp. pre tzv. dočasné (session) cookies, ktoré umožňujú technické zabezpečenie funkcionality internetovej stránky.

Dočasné (session) cookies sú automaticky sú vyzmazané po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé (persistent) cookies ostanú na disku uložené aj po zatvorení internetového prehliadača.

Ak navštívite internetovú stránku a v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, pričom nevykonáte zmenu nastavení internetového prehliadača a pokračujete v návšteve internetovej stránky, považujeme to za prijatie podmienok používania súborov cookies.

Typy súborov cookies

 • Základné súbory cookies – tvoria základ pre prevádzku internetovej stránky a umožňujú používanie jej základných funkcionalít. Ide napríklad o zapamätanie si prihlásenia do používateľského účtu, prístup do používateľského účtu bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto súborov cookies Vám nemôžeme zaručiť bezchybné fungovanie internetovej stránky.
 • Prevádzkové súbory cookies – zhromažďujú štatistické informácie o používaní internetovej stránky. Slúžia na analýzu a zlepšovanie používateľského komfortu, výkonu a obsahu internetovej stránky. Bez týchto súborov cookies Vám nemôžeme zaručiť bezchybné fungovanie internetovej stránky.
 • Funkčné súbory cookies – slúžia na vylepšenie funkčnosti internetovej stránky. Slúžia napríklad na zapamätanie rozloženia zobrazeného obsahu tak, aby ste tieto nastavenia nemuseli nastavovať pri opätovnej návšteve našej internetovej stránky. Tieto súbory cookies nie sú nevyhnutné pre správne fungovanie internetovej stránky, ich vypnutím by ste však mohli prísť o služby a funkcie, ktoré by sme Vám mohli poskytovať.
 • Reklamné/marketingové súbory cookies – môžeme používať na internetovej stránke na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené Vašim záujmom a preferenciám.
 • Súbory cookies tretích strán – môžu byť vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole prevádzkovateľa internetovej stránky. Ide napríklad o nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu tretej strany (napr. nástroje od spoločnosti Google) alebo ide o zobrazenie obsahu internetovej stránky tretej strany, napr. video z portálu YouTube a pod. To má za následok ukladanie súborov cookies od týchto služieb tretích strán na Vašom zariadení. Prevádzkovateľ nemôže kontrolovať ukladanie ani prístup k týmto súborom cookies. Ak máte záujem vedieť viac o tom, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si prosím zásady ochrany súkromia a/alebo zásady používania súborov cookies týmito tretími stranami.

Doba uchovávania cookies

NÁZOV SÚBORU COOKIES

ÚČEL POUŽÍVANIA

DOBA UCHOVÁVANIA

session_cookie

spojenie používateľa

počas doby spojenia („session“)

about_cookie_usage

administrácia používania cookies

session

cookieCheck

kontrola povolenia používania cookies

session

 

Ako je možné zmeniť nastavenia cookies?

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť – vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie internetových stránok – výberom vhodných nastavení pre Váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, ak dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať. Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi sa dozviete na:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

https://help.opera.com/cs/latest/

https://support.apple.com/en-gb/safari 

 

 

Úprava podrobností cookies  (tlačidlo Spravovať možnosti)

 

ANALYTICKÉ A MARKETINGOVÉ SÚBORY COOKIES

(vybrať možnosť zapnúť/vypnúť)

Na základe vášho súhlasu ukladáme a čítame informácie vo vašom koncovom zariadení, aby sme mohli následne spracovať zhromaždené osobné údaje.

To sa uskutočňuje na najmä na nasledujúce účely:

 • zobrazovanie relevantných reklám, obsahu alebo online bannerov,
 • vytváranie online reklám s informáciami, ktoré by vás mohli zaujímať,
 • zabránenie opakovanému zobrazovaniu tých istých reklám,
 • poskytovanie personalizovaného používateľského prostredia.

Na základe vášho súhlasu sa údaje navyše môžu na obmedzený čas prenášať do krajín mimo EÚ. Tento prenos bude spravidla dodatočne zabezpečený uzatvorením štandardných zmluvných doložiek EÚ, prípadne doplnkovými zmluvnými, organizačnými alebo technickými opatreniami.

 

ANALYTICKÉ A MARKETINGOVÉ SÚBORY COOKIES môžeme rozdeliť samostatne aj na:

 Štatistiky (možnosť voľby vypnúť/zapnúť)

Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na anonymné štatistické účely. Bez predvolania, dobrovoľného plnenia zo strany vášho poskytovateľa internetových služieb alebo dodatočných záznamov od tretej strany, informácie uložené alebo získané len na tento účel sa zvyčajne nedajú použiť na vašu identifikáciu.

Marketing (možnosť voľby vypnúť/zapnúť)

 Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na internetovej stránke alebo na viacerých internetových stránkach na podobné marketingové účely.

ZÁKLADNÉ SÚBORY COOKIES (funkčné)

(vždy zapnuté)

Základné súbory cookies ukladáme do vášho koncového zariadenia a čítame vo vašom koncovom zariadení, aby sme mohli následne spracovať zhromaždené osobné údaje.

To sa uskutočňuje na najmä na nasledujúce účely:

 • umožnenie prechádzania medzi stránkami bez straty predchádzajúcich akcií z tej istej relácie prehliadača,
 • poskytovanie multimediálneho obsahu, ktorý spĺňa vaše technické požiadavky,
 • zapamätanie si vašich predchádzajúcich akcií, napríklad rozhodnutia pre váš predchádzajúci súhlas so súbormi cookies,
 • zabezpečenie bezchybnosti internetovej stránky a jej ďalšieho zlepšovania,
 • zabezpečenie optimálneho rozloženia záťaže pri načítaní internetovej stránky,
 • uloženie Vašich údajov na účely overovania.

 

E

ekonomické riešenie

N

neustále inovácie

E

efektívnosť

R

rýchlosť

G

garancia kvality

O

odbornosť

S

spoľahlivosť

P

profesionalita

O

obhliadka zdarma

L

lojálnosť

Dohodnite si stretnutie online !

Kontaktujte nás, napíšte nám čo potrebujete a my Vás budeme kontaktovať.