Skip to content

Montáž / výmenavodomerov a meračov tepla

Spoločnosť Dušan Poperník – ENERGOSPOL je registrovanou spoločnosťou na montáž určených meradiel. Podľa rozhodnutia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo číslo UNMS/04044/2023-900/016197/2023 máme oprávnenie na montáž :

  1. Bytových vodomerov
  2. Vodomerov na studenú a teplú vodu
  3. Meračov tepla a ich členov
Sme experti na 
montáž vodomerov !
montáž meračov tepla !

Bytové vodomery

Zariadenia vhodné na meranie spotreby vody v bytových a rodinných domoch, ale aj v administratívnych a priemyselných objektoch.

Pri výbere vhodného vodomera je pre nás dôležitým parametrom potrebný prietok a možnosti osadenia. Všetky vodomery, ktoré inštalujeme, majú možnosť pripojenia rádiového modulu vzhľadom na povinnosť prevádzky meračov tepla s funkciou diaľkového odpočtu, ktorá bude platná od 1.1.2027.

Na montáž používame len vodomery, ktoré majú výrazné antimagnetické vlastnosti, dvojložiskové zafírové uloženie lopatkového kolesa, rôzne typy pripojenia vodomeru, dimenzie / prietoku a teplotnej triedy pre meranie (studená voda T30 a teplá T30 / 90). Montáž je možná do vodorovnej alebo do zvislej montážnej polohy.

Merače tepla / chladu

Merače tepla sú zariadenia dôležité pri meraní dodávaného tepla pre potreby fakturácie.

Ponúkame merače tepla od popredných dodávateľov a nami dodávané merače a indikátory sú schopné uspokojiť požiadavky odberateľov vo všetkých aplikáciách merania tepelnej energie dodávanej vo forme teplej a studenej vody.

Domové a priemyselné vodomery

Domové a priemyselné vodomery je možné montovať do vodorovnej aj do zvislej montáže, bez nutnosti upokojujúcich dĺžok na vstupe a výstupe. Montujeme suchobežné či mokrobežné, jednovtokové či viacvtokové vodomery na meranie studenej a teplej vody.  Zariadenia od našich dodávateľov vykazujú vysoký dynamický rozsah a niektoré typy priemyselných vodomerov sú určené do extrémnych podmienok.

Pri domových a priemyselných vodomerov je pre nás pri výbere dôležitým parametrom prietok ale aj maximálny pracovný tlak. V ponuke máme aj  typy domových a priemyselných vodomerov, ktoré možno osadiť rádiovým modulom pre diaľkový odpočet.

Odpočty dát

V závislosti od Vašich potrieb a možností Vám navrhneme a v prípade záujmu aj zrealizujeme automatizovaný systém odpočtu vodomerov a meračov tepla / chladu.
Systémy využívajú drôtovú alebo bezdrôtovú RF technológiu na automatický prenos nameraných údajov  na centrálne miesto bez nutnosti ľudského zásahu na odberných miestach.

Samotný proces zberu údajov sa dá uskutočniť buď pochôdzkovým spôsobom alebo prostredníctvom pevnej komunikačnej siete. Odpočet dát si viete realizovať v rámci vlastných zdrojov alebo odpočet vykonáme a dáta na zúčtovanie Vám  zašleme.

Pochôdzkový odpočet

Pochôdzkový spôsob odpočtu údajov patrí k najbežnejším typom zberu nameraných údajov, vďaka svojej jednoduchosti, flexibilite a rýchlosti získania potrebných údajov bez nutnosti vstupu do bytov, kancelárií alebo iných vnútorných priestorov. Prenos je založený na rádiovej technológii wireless M-Bus a údaje sa prenášajú do mobilného telefónu alebo tabletu, kde sa automaticky ukladajú.

Sadu na pochôdzkový odpočet si môžete zakúpiť v rámci realizovanej výmeny vodomerov alebo Vám zber údajov zabezpečíme. Rozpočítavanie nákladov ostáva na správcovi bytového domu.

Diaľkový odpočet

Systém diaľkového merania spotreby funguje na digitálnom základe. Riadi ho inteligentná zbernica dát, ktorá tvorí komunikačnú bránu. Zbernica dát prenáša prostredníctvom rádiovej siete informácie z koncových meracích prístrojov, ako sú: merače tepla/chladu, vodomery, pomerové rozdeľovače tepla. Dáta sú odčítané zo zbernice elektronicky a správcovia, prípadne aj vlastníci, majú online prístup k denným dátam o spotrebe prostredníctvom webového portálu.  Dáta môžu byť taktiež priamo importované do systému rozpočítavania nákladov.

Systém diaľkového odpočtu funguje v štandardnom prípade na základe zmluvy medzi bytovým domom a spoločnosťou, ktorá prevádzkuje systém zberu dát a nie priamo s našou spoločnosťou. V prípade záujmu a potreby však vieme do tejto komunikáciu vstúpiť a zabezpečiť podporu a pomoc so zberom dát a ich kontrolou a overovaním v stanovených intervaloch. Rozpočítavanie nákladov ostáva na správcovi bytového domu.

Platnosť overenia

Bytový vodomer

Čas platnosti overenia pre bytový vodomer je 5 rokov.

Vodomer na studenú vodu

Čas platnosti overenia pre domový / priemyselný vodomer je 6 rokov.

Vodomer na teplú vodu

Čas platnosti overenia pre domový / priemyselný vodomer sú 4 roky.

Kompaktný merač tepla

Čas platnosti overenia pre merač tepla sú 4 roky.

Dôležité informácie:

Rýchle spracovanie ponuky

V prípade potreby spracovanie cenovej ponuky (rozpočtu) do 5 dní od vykonania obhliadky, resp. od poskytnutia potrebných informácií.

Kompletný servis

V prípade výmeny vodomerov či meračov tepla sme schopní poskytnúť plnú podporu z hľadiska realizácie odpočtov, pomoci so zberom dát ako aj so sledovaním termínov overenia.

Diaľkové odpočty

Diaľkové odpočty cez internetovú sieť sa realizujú cez tretiu stranu, ktorou je dodávateľ tejto služby. Tu dochádza k dohode medzi vlastníkmi a danou spoločnosťou. Aj v tomto prípade však poskytujeme súčinnosť a pomoc pri komunikácii či spracovávaní dát.

Poistenie

Máme poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľa v poisťovni Kooperativa, a.s. (jedna škodová udalosť až do výšky 600 000 EUR).

0 +
zrealizovaných bytových domov
0 +
spokojných zákazníkov
0
rokov

Dohodnite si stretnutie online !

Kontaktujte nás, napíšte nám čo potrebujete a my Vás budeme kontaktovať.